HSP

automatizace internet vývoj

POZOR! Nové přírůstky v sekci HSP MISMO platforma - výhodné vývojové desky s GSM.

Obchodní podmínky HSP e-shop
Obrázek nenastaven

Obchodní podmínky e-shopu firmy Petr Beneš - HSP - HARDWARE SOFTWARE

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží v rámci České republiky i ze zahraničí prostřednictvím internetového obchodu www.hsp.cz

 

 

Prodávající:

 

Ing. Petr Beneš, IČ: 40856186, DIČ: CZ7105190400

 

sídlo: Kusého 533/8, 181 00 Praha 8

 

korespondenční adresa, provozovna:

 

Petr Beneš - HSP - HARDWARE SOFTWARE

 

K. Čapka 348, 277 46 Veltrusy

 

Email: info@hsp.cz

 

Tel:  +420 277 279 007

 

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

 

číslo účtu: 2400062875 / 2010

 


 

 

Kupující:
Fyzická a/nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo zboží z internetového obchodu www.hsp.cz.
Smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území ČR a české jurisdikci. Podáním závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.

Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy
Zboží je objednáváno prostřednictvím formulářů internetového obchodu. Pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti je považována za platnou. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Prodávající neručí za omyly v objednávce ze strany kupujícího. Směrodatné jsou vždy pouze objednací čísla zboží a nikoli doprovodný text objednávky.
Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
Odesláním objednávky akceptuje kupující výši ceny zboží, zvolený způsob dopravy a platební podmínky.
Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o případnou písemnou autorizaci objednávky.
Podání objednávky je považováno za návrh kupní smlouvy. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.

 

 

 

Předmět objednávky a závazky prodávajícího
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce. Prodávající se zavazuje dodat jen zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

 

Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží.

 

 

 

Prodávající je povinen plnit své závazky řádně, včas a s náležitou péčí, je také povinen chránit v rámci svých možností přiměřeným způsobem práva a oprávněné zájmy kupujícího.
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

 

K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

 


Závazky kupujícího
Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně případného poštovného a balného. S konečnou cenou za zboží je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Cena zboží nezahrnuje poštovné a balné.


Dodací podmínky

Termín dodání zboží

Je-li zboží skladem, je dodací lhůta na území ČR od 3-14 dnů (na území EU do 14 dnů) od přijetí objednávky prodávajícím, není-li uvedeno jinak. V případě objednání zboží, které není na skladě, budeme Vás neprodleně kontaktovat. Spotřebitel může při objednávce požádat o vyzvednutí zboží osobně na adrese K. Čapka 348, 277 46 Veltrusy. V tomto případě je nezbytné si domluvit konkrétní termín.

 

 

 

Ceny zboží
Cenou se rozumí cena v Kč (v nabídce je uvedena konečná cena zboží s DPH).
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky.

 

 

 

Dopravné

 

Celková cena objednaného zboží se v případě dodání Českou poštou, Uloženkou či PPL navyšuje o cenu poštovného a balného dle sazeb uvedených níže.

 

Dopravu na území České republiky zajišťuje Česká pošta. Zásilka je vedena jako Cenný balík - balné a poštovné účtujeme ve výši 85 nebo 100,- Kč (podle hmotnosti).

 

Dále je možné v ČR využít služby Ulozenka.cz a zboží vyzvednout na pobočkách Uloženky uvedených na www.ulozenka.cz - dopravné je jednotné: 50,- Kč

 

Při objednávce nad 5000,- Kč nebo osobním odběru dopravné nebude účtováno.

 

Osobní odběr zboží - kancelář a sklad:
K. Čapka 348
277 46 Veltrusy

 

Nejedná se o prodejnu, platí pouze pro sjednané obchodní schůzky!

 

 
Převzetí dodávky
Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. Ihned by mělo být zahájeno u dopravce reklamační řízení a kopie zápisu by měla být bez zbytečného odkladu zaslána prodávajícímu, jinak nemůže být na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky brán zřetel. V případě shledání porušení či poškození balíku doporučujeme kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu odmítnout a nepřevzít!
Převzetím zásilky kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

 

Způsob úhrady
Úhrada zboží může probíhat jedním z následujících způsobů:
1) hotově při osobním odběru nebo

 

2) bankovním převodem předem na číslo účtu:

 

- v ČR a CZK: 2400062875 / 2010

 

Odstoupení od kupní smlouvy

 

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího:
Kupující má právo odstoupit od smlouvy nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží. V tomto termínu je kupující povinen vrátit prodávajícímu zpět nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu. Zboží NESMÍ být zasláno na dobírku.  O úmyslu odstoupit od smlouvy je Kupující  povinen informovat prodávajícího emailem na adrese obchod@kosmeticke-organizery.cz, popřípadě doporučeným dopisem na shora uvedenou adresu prodávajícího. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku (kupní cenu zboží) předem dohodnutým způsobem (poštovní poukázka, převod na účet). Prodávající má nárok, v případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, účtovat skutečně vynaložené náklady spojené s vyřízením objednávky (zejména poštovné, náklady na vyřízení objednávky, náklady na materiál) v souladu s ustanovením §53 odst. 10) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.
 
Nepřevzaté zboží
V případě, že kupující odmítne bezdůvodně zboží převzít, má prodávající právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 10% z fakturované částky a celou částku poštovného za odeslání kupujícímu a zpětné doručení prodávajícímu. Zbývající rozdíl v ceně bude kupujícímu po převzetí zboží poukázán bankovním převodem na požadované číslo účtu nejpozději do 14 dnů. Zboží určené k osobnímu vyzvednutí v kanceláři v Praze zde bude rezervováno maximálně 14 dní. Po uplynutí této doby se objednávka automaticky ruší.

Řešení sporů a reklamace
Realizované obchody jsou obchody uzavíranými v České republice a jako takové se řídí právním řádem České republiky.
Smluvní strany se zavazují jakékoliv spory vzniklé mezi nimi řešit přednostně smírnou cestou. Reklamace jsou řešeny buď korespondenčním způsobem - zákazník zašle na své náklady zboží k reklamaci na adresu provozovny Veltrusy (nikoliv na dobírku!) a nebo osobně na adrese provozovny Veltrusy v předem dohodnutém termínu. Na vyřízení reklamace se vztahují standardní podmínky dle právního řádu ČR, zejména doba vyřízení reklamace od zahájení do vyřízení max. 30 dnů (typicky daleko dříve).

Ochrana osobních údajů
Osobní data, která jsou součástí objednávky nebo byla sdělena během registrace kupujícím jsou považována za důvěrné informace a jsou chráněna proti zneužití v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tyto osobní údaje o kupujících nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky (provozovatelé, dopravci, apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytně nutném rozsahu.
Kupující souhlasí se shromažďováním, archivováním a používáním údajů o něm, jím uzavřených obchodech při využívání internetového obchodu za výše stanovených podmínek.
Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě jeho písemné žádosti.

Závěrečná ustanovení
Obchodní podmínky platí ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem zprovoznění internetového obchodu www.hsp.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.


O prodejci
Kontakt